Chúng ta không kiểm soát được cảm xúc vì chúng ta chưa gọi được tên nó. Gọi tên cảm xúc mình mỗi ngày cũng là cách tốt để kết nối với chính mình, nhận diện chính mình và từ đó học cách kiểm soát mình.

Hãy làm bài tập này mỗi ngày, bạn sẽ ngạc nhiên vì độ hiệu quả của nó.

Share | Download(Loading)