RAS được coi là thành phần quan trọng bậc nhất trong bộ não của chúng ta trong việc giúp chúng ta tiếp nhận đúng loại thông tin mà mình cần cho quá trình tìm kiếm thành công.

Nếu bạn học được cách đào tạo cho nó, bạn sẽ có những thành công không ngờ tới.

Share | Download(Loading)