Bạn đã bao giờ nghe tới định vị trong mỗi hoạt động chưa? Đó là con đường rất ngắn để giúp mỗi người tiến tới con người đích thực của mình, và từ đó giải phóng được một nguồn năng lượng rất lớn trong mỗi hoạt động. Bạn sẽ trở nên thành công hơn với mọi thứ xung quanh, từ các mối quan hệ cho tới cách bạn ra quyết định.

Share | Download(Loading)