Bạn có muốn mình đạt được những mục tiêu to lớn trong năm nay không? Đây có thể sẽ là một gợi ý cho bạn:

- Cách thức thiết lập một mục tiêu đủ lớn

- Làm thế nào để thực thi một cách xuất sắc?

Share | Download(Loading)