Hầu hết mọi gia đình đều để các hoạt động của mình diễn ra một cách tự phát, một số có định hướng hơn và có những quy tắc hơn, thì đó đều là những gia đình thành công.

Gia đình bạn sẽ thành công hơn nhiều, nếu bạn học được cách xây dựng gia đình mình như thể là một công ty. Xây cho nó một tầm nhìn, một sứ mạng, một bộ giá trị cốt lõi và các hành vi, xây dựng mục tiêu, xây dựng kế hoạch...

Share | Download(Loading)